Banner

Forwards

Player NHL Age Salary Status
{NHLID} {Age} {Salary} {StatusID}
{FanID}
{Week21Pts}
{Week22Pts}
{Week23Pts}
{Average}

 

Defense

Player NHL Age Salary Status
{NHLID} {Age} {Salary} {StatusID}
{FanID}
{Week21Pts}
{Week22Pts}
{Week23Pts}
{Average}

 

Goalies

Player NHL Age Salary Status
{NHLID} {Age} {Salary} {StatusID}
{FanID}
{Week21Pts}
{Week22Pts}
{Week23Pts}
{Average}

 

 

 
 
   
 
 
 
About Us | Site Map| | ©2008 Slap Shot Fantasy Hockey League